OPĆINA BRELAPOREZI

OPĆINA BRELA IMA

Dvije zone komunalne naknade

Koeficijent zone ( Kz) se razlikuje za dvije zone u Općini Brela:

zona – područje naselja Brela iznosi 1,00
zona – područje naselja Brela Gornja iznosi 0,50

KOMUNALNA NAKNADA

Komunalna naknada je naknada-prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 • odvodnje atmosferskih voda
 • čišćenja javnih površina
 • održavanja javnih površina
 • održavanja nerazvrstanih cesta
 • održavanja groblja i krematorija
 • javne rasvjete

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

 • stambenog prostora
 • poslovnog prostora
 • garažnog prostora
 • građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
 • neizgrađenog građevnog zemljišta.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • vrijednosti obračunske jedinice- boda ( B)
 • koeficijenta zone ( Kz )
 • koeficijenta namjene ( Kn )

Predstavničko tijelo Općine Brela je odlučilo o iznosu boda ( B ) u visini od 0,20.

Koeficijent zone ( Kz) se razlikuje za dvije zone u Općini Brela:

 • zona – područje naselja Brela iznosi 1,00
 • zona – područje naselja Brela Gornja iznosi 0,50

Koeficijent namjene ( Kn) se razlikuje s obzirom na namjenu nekretnine te se dijeli na:

 • stambeni prostor – 1,00
 • garažni prostor – 0,50
 • neizgrađeno građevno zemljište – 0,05
 • proizvodne djelatnosti – 1,75
 • ugostiteljstvo (restorani, barovi…) – 6,00
 • turizam ( hoteli, kampovi…) – 9,00
 • obrtničke usluge – 1,50

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine u kojima se obavljaju djelatnosti javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Općine Brela, te udruge građana iz oblasti športa, kulture i sl.

U pojedinim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:

 • osobama koje su korisnici socijalne skrbi
 • osobama koje su zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme podvrgnute bolničkom liječenju, za vrijeme trajanja bolničkog liječenja
 • privremeno nezaposlenome samohranom roditelju za vrijeme trajanja nezaposlenosti

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od interesa je za Općinu Brela.

Skip to content