OPĆINA BRELAPOREZI

OPĆINA BRELA IMA

Dvije zone komunalnog doprinosa

  • zona (naselje Brela ) iznos 138,00 kn po m3
  • zona ( naselje Gornja Brela i ostalo područje Općine Brela) iznos 100,00 kn po m3
KOMUNALNI DOPRINOS

Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 ( prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Općina Brela odredila je dvije zone plaćanja komunalnog doprinosa:

  • zona (naselje Brela ) iznos 138,00 kn po m3
  • zona ( naselje Gornja Brela i ostalo područje Općine Brela) iznos 100,00 kn po m3

Komunalni doprinos obveznik koji gradi obiteljsku kuću može platiti u 48 jednakih mjesečnih obroka u roku od dvije godine od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 20 % ukupnog iznosa.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi poslovni objekt može platiti u 24 jednaka obroka u roku četiri godine od dana dospijeća obveze, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 50% ukupnog iznosa.

Općinsko vijeće Brela može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, športu, osnovnom i srednjem obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Općine Brela.

Općinsko vijeće Brela na sjednici održanoj 27. siječnja 2011. jednoglasno je prihvatilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

Po toj odluci pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 20% imaju investitori sa sjedištem obrta odnosno tvrtke na području općine Brela koji grade građevine pretežito proizvodne namjene, domove za starije i nemoćne osobe ili građevine namijenjene razvoju zdravstvenog turizma. Investitori sa sjedištem obrta odnosno tvrtke na području općine Brela koji ispunjava više uvjeta utvrđenih u prethodnom stavku imaju pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa od 40 %. Ako obveznik komunalnog doprinosa promjeni sjedište obrta ili tvrtke u narednih 10 godina platit će razliku ostvarenog popusta do punog iznosa.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 50% imaju vlasnici građevina izgrađenih na području općine Brela do 2005. godine što se može utvrditi ortofoto snimkom koja služi kao pomoćna karta Prostornog plana uređenja općine Brela, a koju je izradila tvrtka Geokarta d.o.o. Split 2005. godine. Odluka se odnosi na sve vlasnike građevina, bez obzira na mjesto prebivališta, koji nemaju dugovanja prema općini Brela kao i svim trgovačkim društvima kojima je vlasnik Općina Brela.

Skip to content