OPĆINA BRELAPOREZI

OPĆINA BRELA IMA

Dvije zone komunalnog doprinosa

 • zona (naselje Brela ) iznos 138,00 kn po m3
 • zona ( naselje Gornja Brela i ostalo područje Općine Brela) iznos 100,00 kn po m3
KOMUNALNI DOPRINOS

Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 ( prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni doprinos se obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Općina Brela odredila je dvije zone plaćanja komunalnog doprinosa:

 • zona (naselje Brela ) iznos 138,00 kn po m3
 • zona ( naselje Gornja Brela i ostalo područje Općine Brela) iznos 100,00 kn po m3

Komunalni doprinos obveznik koji gradi obiteljsku kuću može platiti u 48 jednakih mjesečnih obroka u roku od dvije godine od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 20 % ukupnog iznosa.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi poslovni objekt može platiti u 24 jednaka obroka u roku četiri godine od dana dospijeća obveze, uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 50% ukupnog iznosa.

Općinsko vijeće Brela može osloboditi u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, športu, osnovnom i srednjem obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Općine Brela.

Općinsko vijeće Brela na sjednici održanoj 27. siječnja 2011. jednoglasno je prihvatilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.

Po toj odluci pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 20% imaju investitori sa sjedištem obrta odnosno tvrtke na području općine Brela koji grade građevine pretežito proizvodne namjene, domove za starije i nemoćne osobe ili građevine namijenjene razvoju zdravstvenog turizma. Investitori sa sjedištem obrta odnosno tvrtke na području općine Brela koji ispunjava više uvjeta utvrđenih u prethodnom stavku imaju pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa od 40 %. Ako obveznik komunalnog doprinosa promjeni sjedište obrta ili tvrtke u narednih 10 godina platit će razliku ostvarenog popusta do punog iznosa.

Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa od 50% imaju vlasnici građevina izgrađenih na području općine Brela do 2005. godine što se može utvrditi ortofoto snimkom koja služi kao pomoćna karta Prostornog plana uređenja općine Brela, a koju je izradila tvrtka Geokarta d.o.o. Split 2005. godine. Odluka se odnosi na sve vlasnike građevina, bez obzira na mjesto prebivališta, koji nemaju dugovanja prema općini Brela kao i svim trgovačkim društvima kojima je vlasnik Općina Brela.

OPĆINA BRELA IMA

Dvije zone komunalne naknade

Koeficijent zone ( Kz) se razlikuje za dvije zone u Općini Brela:

zona – područje naselja Brela iznosi 1,00
zona – područje naselja Brela Gornja iznosi 0,50

KOMUNALNA NAKNADA

Komunalna naknada je naknada-prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

 • odvodnje atmosferskih voda
 • čišćenja javnih površina
 • održavanja javnih površina
 • održavanja nerazvrstanih cesta
 • održavanja groblja i krematorija
 • javne rasvjete

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici:

 • stambenog prostora
 • poslovnog prostora
 • garažnog prostora
 • građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
 • neizgrađenog građevnog zemljišta.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine, a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • vrijednosti obračunske jedinice- boda ( B)
 • koeficijenta zone ( Kz )
 • koeficijenta namjene ( Kn )

Predstavničko tijelo Općine Brela je odlučilo o iznosu boda ( B ) u visini od 0,20.

Koeficijent zone ( Kz) se razlikuje za dvije zone u Općini Brela:

 • zona – područje naselja Brela iznosi 1,00
 • zona – područje naselja Brela Gornja iznosi 0,50

Koeficijent namjene ( Kn) se razlikuje s obzirom na namjenu nekretnine te se dijeli na:

 • stambeni prostor – 1,00
 • garažni prostor – 0,50
 • neizgrađeno građevno zemljište – 0,05
 • proizvodne djelatnosti – 1,75
 • ugostiteljstvo (restorani, barovi…) – 6,00
 • turizam ( hoteli, kampovi…) – 9,00
 • obrtničke usluge – 1,50

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine u kojima se obavljaju djelatnosti javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Općine Brela, te udruge građana iz oblasti športa, kulture i sl.

U pojedinim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:

 • osobama koje su korisnici socijalne skrbi
 • osobama koje su zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme podvrgnute bolničkom liječenju, za vrijeme trajanja bolničkog liječenja
 • privremeno nezaposlenome samohranom roditelju za vrijeme trajanja nezaposlenosti

Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture od interesa je za Općinu Brela.

Skip to content