OPĆINA BRELA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno-tehničke i druge poslove za potrebe Općinskog vijeća, Načelnika i njihovih radnih tijela.Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brela utvrđen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  Zakonom o radu i Statutom Općine Brela.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi Pročelnik. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban  rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati Načelnika Općine o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.Pročelnik vrši nadzor nad radom zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu te primjenjuje stegovna ovlaštenja predviđena zakonom i općim aktima Općine.Za svoj rad zaposlenici Jedinstvenog upravnog odjela odgovorni su Pročelniku.Pročelnik potpisuje akte Jedinstvenog upravnog odjela, a po njegovom ovlaštenju akte mogu potpisivati i ostali zaposlenici.

Skip to content