Konačna lista reda prvenstva

 

Dodijeljene grobnice sv. Juraj – male

Dodijeljene grobnice sv. Juraj – velike

 

Dodijeljene grobnice – sv. Stjepan

 

Podnositelj zahtjeva koji je ostvario pravo na dobivanje na korištenje grobnog mjesta obvezan je u roku od 8 dana od dana objave konačne liste reda prvenstva za davanje na korištenje grobnog mjesta izvršiti uplatu predujma u iznosu od 34.000,00 kn za dvodijelnu (veliku) grobnicu ili 26.000,00 kn za jednodijelnu (malu) grobnicu.

Uplate se vrše na račun Općine Brela

Račun za uplatu: HR8723900011807700005
Model: HR68
Poziv na broj: 7722-OIB podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: Uplata predujma za grobno mjesto

Skip to content