REPUBLIKA HRVATSKA

    SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     OPĆINA BRELA

         JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Klasa: 021-01/16-01/1209

Urbroj. 2147/03-02-16-01

Brela, 22  studenog 2016. godine

 

Temeljem  članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka Načelnika Općine Brela (Klasa: 021-01/16-01/1208, Urbroj. 2147/03-02-16-01 od 21.  studenog 2016. godine), u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja Groblja kod crkve Sveti Juraj u Brelima, Jedinstveni upravni odjel Općine Brela objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Groblja kod crkve Sveti Juraj u Brelima

I. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Groblja kod crkve Sveti Juraj u Brelima započet će 05. prosinca 2016.g. i trajati 30 dana tj. do zaključno 04.siječnja 2017.g.

2.Javni uvid u grafički i tekstualni dio te sažetak za javnost Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Groblja kod crkve Sveti Juraj u Brelima bit će omogućen tijekom trajanja javne rasprave, u Općinskoj vijećnici Općine Brela, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, Brela, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

 

3. Javno izlaganje održat će se dana 20. prosinca 2016.g., s početkom u 10:00 sati u Općinskoj  vijećnici Općine Brela, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela.

 

4. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblja kod crkve Sveti Juraj u Brelima mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 04. siječnja 2017.g., na sljedeći način:

– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređena  Groblja kod crkve Sveti Juraj u Brelima

– dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Brela ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Brela, Jedinstveni upravni odjel, Trg žrtava Domovinskog rata 1. 21322 Brela.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.

 

        Pročelnik

Viktor Mužinić, v.r.

Skip to content