REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA BRELA

     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Klasa: 021-01/16-01/862

Urbroj. 2147/03-03-16-01

Brela, 09.08.2016. godine

 

Temeljem  članaka 94. do 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka načelnika Općine Brela (klasa.: 021-01/16-01/859, ur. broj: 2147/03-02-16-01., od 08.kolovoza 2016.g.), u postupku izrade Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela, Jedinstveni upravni odjel Općine Brela objavljuje 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela

 I.            Javna rasprava o Prijedlogu ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela

započet će 18.kolovoza 2016.g. i trajati 8 dana tj. do zaključno 26. kolovoza 2016.g.

II.          Javni uvid u grafički i tekstualni dio te sažetak za javnost Prijedloga ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela bit će omogućen tijekom trajanja javne rasprave u Brelima, u Općinskoj vijećnici, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Uvid će, u vrijeme trajanja javne rasprave, biti omogućen i na službenim internetskim stranicama Općine Brela www.opcina-brela.hr

III.        Javno izlaganje održat će se dana 22. Kolovoza 2016.g., s početkom u 18:00 sati, u Općinskoj vijećnici, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela.

IV.        Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 26. kolovoza 2016.g., na sljedeći način:

– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela

– dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Brela ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Brela, Jedinstveni upravni odjel, Trg žrtava Domovinskog rata 1. 21322 Brela.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.

 

Pročelnik: Viktor Mužinić, v.r.

Prijedlog plana za Javnu raspravu

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA BRELA

     JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Klasa: 021-01/16-01/909

Urbroj. 2147/03-03-16-01

Brela, 26.08.2016. godine

 

Temeljem  članaka 94. do 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka načelnika Općine Brela (klasa.: 021-01/16-01/859, ur. broj: 2147/03-02-16-01., od 08.kolovoza 2016.g.), u postupku izrade Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela, Jedinstveni upravni odjel Općine Brela objavljuje:

 

DOPUNU OBJAVE JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela

  1.             Javna rasprava o Prijedlogu ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela

započet će 18.kolovoza 2016.g. i trajati 8 dana tj. do zaključno 26. kolovoza 2016.g.

 

  1.            Javni uvid u grafički i tekstualni dio te sažetak za javnost Prijedloga ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela bit će omogućen tijekom trajanja javne rasprave u Brelima, u Općinskoj vijećnici, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati. Uvid će, u vrijeme trajanja javne rasprave, biti omogućen i na službenim internetskim stranicama Općine Brela www.opcina-brela.hr

 

 

III. Javno izlaganje održat će se dana 22. Kolovoza 2016.g., s početkom u 18:00 sati, u Općinskoj vijećnici, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, 21322 Brela.

 

  1. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 26. kolovoza 2016.g., na sljedeći način:

– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela

– dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Brela ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Brela, Jedinstveni upravni odjel, Trg žrtava Domovinskog rata 1. 21322 Brela.

Rok dostave očitovanja Javnopravnih tijela je osam (8) dana od zaprimanja posebne obavijesti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.

 

Pročelnik: Viktor Mužinić, v.r.

Skip to content