REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRELA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 021-01/15-01/1432
Urbroj. 2147/03-03-15-01
Brela, 28.prosinca 2015. godine

Temeljem članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12), a u svezi članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) te Zaključka načelnika Općine Brela (klasa.: 021-01/15-01/1431, ur. broj: 2147/03-01-01/15-01., od 28. prosinca 2015.g.), u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Brela, Jedinstveni upravni odjel Općine Brela objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Brela
I. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Brela započet će 08.veljače 2016.g. i trajati 30 dana tj. do zaključno 08.ožujka 2016.g.

II. Javni uvid u grafički i tekstualni dio te sažetak za javnost Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Brela bit će omogućen tijekom trajanja javne rasprave u Brelima, u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela, na adresi Trg žrtava Domovinskog rata 1, svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

III. Javno izlaganje održat će se dana 18. veljače 2016.g., s početkom u 14:00 sati, u Školskoj dvorani „Kričak“, na adresi Ul. Svetog Jurja 1, 21322 Brela

IV. Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Brela mogu se podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 08.ožujka 2016.g., na sljedeći način:
– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Brela
– dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Brela ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Brela, Jedinstveni upravni odjel, Trg žrtava Domovinskog rata 1. 21322 Brela.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.
pročelnk: Viktor Mužinić, v.r.

Skip to content