Na javnom izlaganju održanom u četvrtak 18. Veljače u školskoj dvorani „Kričak“ u Brelima, pred pedesetak zainteresiranih vlasnika nekretnina u naselju Brela prezentiran je prijedlog Urbanističkog plana naselja Brela. Prijedlog su predstavili odgovorna voditeljica izrade Terezija Mirković Berković dipl.ing arh i Nikola Adrović mag.ing.aedif. član stručnog tima izrade plana iz Urbanističkog instituta Hrvatske d.o.o. Zagreb.
Nakon uvodne riječi Općinskog načelnika Stipe Ursića i prezentacije prijedloga plana od strane izrađivača, građani su postavljali pitanja i tražili pojašnjenja. Opći zaključak javnog izlaganja je da će kroz primjedbe građana i stručnu obradu novi prijedlog plana za slijedeću raspravu doživjeti promjene te da će se izvršiti korekcija uočenih pogrešaka.
Prijedlozi i primjedbe na izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Brela i dalje se mogu podnositi tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 08.ožujka 2016.g., na sljedeći način:
– upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti uz izloženi Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja Brela
– dostavom u pisanom obliku (osobno u prijemnoj pisarnici Općine Brela ili putem pošte preporučeno), na slijedeću adresu: Općina Brela, Jedinstveni upravni odjel, Trg žrtava Domovinskog rata 1. 21322 Brela.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi. Uz prijedlog, odnosno primjedbu poželjno je priložiti kopiju katastarskog plana s označenim česticama na koje se primjedba, odnosno prijedlog odnosi.
Kompletna dokumentacija nalazi se na web stranici.

Skip to content