Općina Brela priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Općina Brela stavlja nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik za predmetni postupak javne nabave na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na Elektronički oglasnik javne nabave RH (EOJN)

Poziv na prethodno savjetovanje

Objava u elektronskom oglasniku javne nabave

Skip to content