Pravomoćna građevinska dozvola

Odluka o rezultatu administrativnog zahtjeva za potporu

Ugovor o financiranju

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu: Građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Izjave o nepostojanju sukoba interesa za članove stručnog povjerenstva – građevinski radovi

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu: Opremanje dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Izjave o nepostojanju sukoba interesa za članove stručnog povjerenstva – opremanje

Poziv na prethodno savjetovanje: Građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Obavijest o nadmetanju: Građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju ponuda + prilozi zapisniku

Odluka o poništenju postupka javne nabave za nabavu Građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Obavijest o nadmetanju: Građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela – ponovljeni natječaj

Obavijest o nadmetanju: Opremanje dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – građevinski radovi

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda – opremanje

Odluka o početku postupka jednostavne nabave za: Stručni nadzor – građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Izjave o nepostojanju sukoba interesa za članove stručnog povjerenstva – nadzor

Nadmetanje: Stručni nadzor – građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju ponuda – građevinski radovi + prilozi zapisniku

Odluka o odabiru za nabavu Građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanu ponuda – opremanje  + prilozi zapisniku

Odluka o odabiru za nabavu Opremanje dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Zapisnik o otvaranju ponuda – Stručni nadzor – građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanu ponuda – Stručni nadzor – građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Odluka o odabiru za nabavu – Stručni nadzor – građevinski radovi na izgradnji dječjeg vrtića “Anđeo čuvar” Brela

Odluka o dodjeli sredstava od 28. veljače 2020. godine

Odluka o isplati predujma od 19. ožujka 2020. godine

Skip to content