sabor_grb_rh_220

   

            REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                  OPĆINA BRELA

       JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 021-01/17-01/21

URBROJ: 2147/03-02-01-17

Brela,  24. siječnja 2017. godine

Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12, 55/12), a u svezi članka 188. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Brela od 24. siječnja 2017. godine (KLASA: 021-01/17-01/20, URBROJ: 2147/03-02-01-17 ), nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Brela objavljuje:

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRELA 

1.Objavljuje se ponovna javna rasprava prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela (u daljnjem tekstu “Plan”), a u svezi prihvaćenih primjedbi u ranije održanoj javnoj raspravi te Odluke općinskog vijeća o dopuni Odluke o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Brela i ispravka te Odluke.

2. Javna rasprava održat će se u razdoblju od 08. veljače 2017.g. do 17. veljače 2017.g.

3. Tijekom trajanja javne rasprave prijedlog Plana bit će izložen na javni uvid u Općinskoj vijećnici radnim danom u vremenu od 9,00-15,00 sati te će biti objavljen i na mrežnim stranicama Općine Brela www.opcina-brela.hr.

4. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Plana održat će se dana 10. veljače 2017. g. ( petak ) s početkom u 10,00 sati u dvorani Osnovne škole dr. Franje Tuđmana u Brelima.

5. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja javne rasprave zaključno sa 17. veljače 2017.g., a mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su izmijenjeni u odnosu na prethodni prijedlog.

6. Nadležna javnopravna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani, udruge i vlasnici nekretnina mogu dati očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana pisanim putem na adresu Općine Brela, Trg žrtava domovinskog rata 1., 21322 Brela za vrijeme trajanja javnog uvida od 08. veljače do 17. veljače 2017., upisati ih u knjigu primjedbi u vrijeme trajanja javnog uvida.

7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani te koji ne sadrže ime i adresu podnositelja  neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

                                                                                                                                  PROČELNIK

Viktor Mužinić , dipl.iur., v.r.

OBJAVLJENI MATERIJALI PRIJEDLOGA PLANA

Skip to content